Kerkblad voor

Hervormd en Gereformeerd

Heerenveen

Het Kerkblad verschijnt elke veertien dagen. De oplage is rond de 1500. De abonnementsprijs is f 27,50. Girorekening 7231934, Bankrekening 29.69.18,253 (Frieslandbank), tnv. SoW Kerkblad de Kern, Krukmanslaan 14, 8453 XJ Oranjewoud.
Daarnaast hebben zowel de Hervormde Gemeente als de Gereformeerde Kerk een nieuwsbrief op zondag.

Uit het nummer van 27 november 1998:
Hij geeft de wereld 't leven weer, Overweging van ds. Sijtsema.
Nieuws uit de classis Heerenveen van de Gereformeerde Kerken.
Nieuws uit de Kerkenraadsvergadering van november.